Dubai:
B1, Shaikh Hamdan Colony, Karama, Dubai, United Arab Emirates

Sharjah:
Shop1, Warda Al Karama Bldg, Abu Shagara, Sharjah, United Arab Emirates